Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2019, 18:15, przez: Tomek Domek | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Informatyka

Informatyka - obowiązkowy przedmiot dla klas o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym.

Wydzielone zajęcia informatyczne w szkole podstawowej i w gimnazjum noszą nazwę informatyka. Ta nazwa nie budzi specjalnych nieporozumień, chociaż faktycznie zajęcia w ramach tego przedmiotu w obu tych typach szkół dotyczą głównie technologii informacyjnej. W szkołach ponadgimnazjalnych zaś, przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów nazywa się technologia informacyjna, a informatyka stanowi jego profilowe rozszerzenie, możliwe do obrania w liceum.

Pierwsze zajęcia z informatyki w szkołach prowadzono jeszcze przed pojawieniem się komputerów osobistych, w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Były one najczęściej poświęcone budowie i działaniu komputerów oraz nauce programowania i rozwiązywania problemów rachunkowych (numerycznych). Na początku zresztą niewiele więcej można było robić za pomocą tych maszyn. Zajęcia te odbywały się w wybranych szkołach średnich. Pierwsze komputery, które zaczęły trafiać do szkół – komputery osobiste – były lokowane w szkołach średnich, głównie w liceach ogólnokształcących. W 1985 roku resort oświaty i edukacji zatwierdził program przedmiotu elementy informatyki dla szkół średnich. Ten pierwszy program opracowało grono specjalistów z Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na początku lat dziewięćdziesiątych były już cztery programy do wyboru. Programy te obowiązują do dzisiaj i są wykorzystywane przez większość szkół średnich, w których odbywają się zajęcia z informatyki.

Główny nacisk na zajęciach z informatyki był i nadal jest kładziony na wiedzę i umiejętności czysto informatyczne, a mniejszy – na przygotowanie uczniów do posługiwania się szeroko rozumianą technologią informacyjną. Niewielki jest też związek tych zajęć z wykorzystaniem tej technologii w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w innych dziedzinach (przedmiotach). Formułowane są zarzuty, że informatyka w szkole średniej obwarowała się kratami i że uczy się na tym przedmiocie tylko budowy komputerów oraz ich programowania, zamiast posługiwania się nimi.

Od kilku lat sytuacja w polskich szkołach średnich ulega zmianom. Ma na to niewątpliwy wpływ wkraczająca do tych szkół reforma systemu edukacji. Zaczęto dostrzegać interdyscyplinarny i integrujący charakter technologii informacyjnej i związaną z tym potrzebę zmian w sposobach traktowania w szkołach komputerów. Znalazło to również odbicie w Podstawie programowej dla różnych typów szkół ponadgimnazjalnych.


Zgodnie z Podstawą programową, „informatyka jest rozwinięciem profilowym technologii informacyjnej,realizowanej w ramach kształcenia ogólnego”. To powiązanie powoduje pojawianie się wielu pytań i wątpliwości, zarówno u nauczycieli uczących dotychczas elementów informatyki w szkołach średnich, jak i twórców nowych pakietów edukacyjnych dla edukacji informatycznej do szkół ponadgimnazjalnych. Z jednej strony bowiem, przedmiot, będący rozwinięciem profilowym (informatyka), ma inną nazwę niż przedmiot (technologia informacyjna), którego jest rozwinięciem. Z drugiej jednak strony, porównując zapisy w podstawie programowej obu przedmiotów znajdujemy w podstawie informatyki wiele zapisów, które są rozwinięciem zapisów z podstawy programowej technologii informacyjnej, np. dotyczące baz danych, sieci komputerowych i multimediów.

Program nauczania informatyki dla liceum, z jednej strony uwzględnia podstawę programową tego przedmiotu, a z drugiej – obejmuje wszystkie te zagadnienia, które znajdują się wśród standardów wymagań maturalnych z informatyki.

Zgodnie z Podstawą programową, celem zajęć z informatyki w liceum jest m.in. przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Osiąga się to poprzez umożliwienie uczniom poznania wybranych zagadnień, pojęć i metod informatyki, jako dyscypliny naukowej. Stąd w podstawie tego przedmiotu znajdują się takie zagadnienia, jak algorytmika i programowanie oraz relacyjne bazy danych, które należą do kanonu kształcenia informatycznego w uczelniach. Oczywiście w szkołach ponadgimnazjalnych, zakresy tych działów są odpowiednio dostosowane do poziomu przygotowania i możliwości uczniów oraz czasu przeznaczonego na zajęcia z informatyki.

Dział algorytmika i programowanie należy rozumieć jako przygotowanie do rozwiązywania problemów z wykorzystywaniem metod i technik algorytmicznych oraz kształcenie umiejętności zapisania rozwiązań w języku programowania. Można na przykład użyć arkusza kalkulacyjnego – tak zapisywane były algorytmy na lekcjach informatyki w gimnazjum. W liceum jest ponadto wprowadzony język programowania wyższego rzędu i poznawanie kolejnych konstrukcji programistycznych w tym języku co służy głównie zapisywaniu rozwiązań algorytmicznych (metod rozwiązywania i struktur danych).

Matura z Informatyki

Informatyka jest jednym z przedmiotów, który mógł zostać wybrany przez ucznia jako przedmiot dodatkowy na egzaminie maturalnym. Od 2007 roku Informatyka może zostać wybrana jako jeden z przedmiotów podstawowych. Zakres tego egzaminu jest określony w „Wymaganiach egzaminacyjnych”, które zostały opracowane na podstawie wcześniej opracowanych „Standardów wymagań egzaminacyjnych”. Oba te dokumenty są przełożeniem standardów kształcenia (zapisanych w Podstawie programowej) na wymagania egzaminacyjne.

Egzamin maturalny z informatyki ma charakter zewnętrzny, tzn. przebiega przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) i jest oceniany przez egzaminatorów OKE.

Ze względu na to, że podczas zdawania egzaminu z informatyki istotną rolę odgrywa sprzęt komputerowy, dodatkowo opracowano dwa dokumenty (zostały przyjęte przez CKE i zalecone do realizacji wszystkim OKE), które mają na celu odpowiednie przygotowanie zdających i komisje egzaminacyjne do obecności komputerów i korzystania z nich na egzaminie w taki sposób, aby zapewnić możliwie najlepsze i bezawaryjne warunki zdawania. Te dokumenty to:
1. Techniczne warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki; zalecenia dla Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
2. Zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki.

Nauczyciele: (*obecni)

  1. Błaszkowski Zbigniew (elementy informatyki)
  2. Starzyński Krzysztof (elementy informatyki)
  3. Frąckowiak Marcin (elementy informatyki)
  4. Lisiński Roman (informatyka)
  5. Hesse Marcin* (informatyka)