Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 14/10/2014, 09:15, przez: Marcin Hesse | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Historia szkoły

Z polecenia kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego w Sopocie Zygmunt Fiederowicz przystąpił w końcu lipca 1945 r. do organizowania w Bytowie Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego. W dniu 1 sierpnia 1945 r. powierzono mu obowiązki dyrektora wymienionej szkoły. Przystępując do jej organizacji dyrektor napotkał na wiele trudności. Wiązały się one ze zniszczeniem miasta w wyniku działań wojennych. Miał jeszcze miejsce w tym czasie napływ osadników polskich. Wrogie nastawienie ludności niemieckiej oraz nieustabilizowana struktura organizacyjna i pozycja powstających władz polskich potęgowała te trudności. Do organizacji szkoły przystąpiono w budynku przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 35 (zdjęcie).

Była to budowla, która powstała z przeznaczeniem dla szkoły średniej. W okresie przed wyzwoleniem istniała tam średnia szkoła ogólnokształcąca - Aufbauschule im. Bismarcka. W ostatnich miesiącach działań wojennych budynek przeznaczono dla potrzeb szpitala wojskowego, w związku z czym brakowało urządzeń i pomocy szkolnych. Zniszczony częściowo budynek wymagał napraw. O istniejących trudnościach wspomina protokół z pierwszego rady pedagogicznej w dniu 16 sierpnia 1945 r. oraz pierwsi nauczyciele. Trudności te potęgował brak kadry nauczycielskiej. Składała się ona początkowo z dyrektora Zygmunta Fiedorowicza oraz nauczycieli: Niny Ertel, Aleksandry Żukowskiej (Turkiewicz), i ks. Józefa Szmurło. Istniejące trudności nie zniechęcały jednak do podjęcia pracy. Przystąpiono do organizacji Gimnazjum i Liceum (zdjęcie) typu przyrodniczego. Powstały także klasy gimnazjalne, w których przerabiano materiał według programu skróconego (dwie klasy w ciągu jednego roku). Uroczyste otwarcie roku szkolnego odbyło się 4 września, a normalne zajęcia rozpoczęły się 17 września 1945 r. Wcześniejsze rozpoczęcie zajęć było niemożliwe "...wobec braku sprzętu szkolnego, jak ławek i tablic w pierwszym rzędzie oraz konieczności oszklenia okien w klasach...". Trudności potęgowane były brakiem środków materialnych na realizacje bieżących potrzeb w zakresie porządkowania, remontu i zakupu pomocy naukowych.

Pierwsze sprawozdanie dyrektora głosi, że zorganizowano I, II, III klasę gimnazjalną, I i II klasę licealną oraz I i III klasę gimnazjalną tzw. ciągu skróconego. Łącznie państwowe gimnazjum i liceum w dniu 24 października 1945 r. liczyło 138 uczniów. Część przedmiotów nauczania ze względu na brak nauczycieli nie obsadzono. Zbyt niskie i często nieregularnie wypłacane wynagrodzenie nie sprzyjało w podejmowaniu pracy i stabilizacji w tym zawodzie. W ciągu roku szkolnego wraz z przybywaniem nowych osadników zwiększa się liczba uczniów w poszczególnych klasach. Przybywali nowi nauczyciele jak mgr Regina Opowicz, Olga Emchowicz, mgr Michał Stojaczyk, Władysław Awul i inni. Pracę podejmują również nauczyciele zatrudnieni w Państwowym Liceum Pedagogicznym - mgr K. Trzebiatowski, E. Rogowski, A. Mądrzak i inni.

Walcząc z trudnościami umacniała się i rozwijała pierwsza polska ogólnokształcąca szkoła średnia w Bytowie. Od samego początku swego istnienia spełniała ona ważną rolę, nie tylko w zakresie pracy dydaktycznej, ale również stała się placówką działającą na rzecz repolonizacji ludności kaszubskiej oraz jej integracji. W latach 1946-1948 następuje dalsze umocnienie organizacyjne szkoły oraz doskonalenie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ważnym etapem w rozwoju szkoły było przyznanie jej innego pomieszczenia. Stało się to konieczne ze względu na umieszczenie w budynku zajmowanym przez państwowe Gimnazjum i Liceum Państwowego Liceum Pedagogicznego. Nowy budynek uzyskano przy ulicy Styp-Rekowskiego 2. Zmieniła się nazwa naszej szkoły na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego. Potocznie nazywano ją liceum ogólnokształcącym. Zmieniła się znowu siedziba szkoły na budynek przy ul. Podzamcze 34, a następnie na obiekt przy ul. L. Mierosławskiego 7 (1 XI 1956r.). Liceum ogólnokształcące zostało połączone ze szkołą podstawową i otrzymało od 11 VI 1956 r. nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. Zmieniali się dyrektorzy. Po Z. Fiodorowiczu funkcję tą objął przejściowo A. Turkiewicz (w 1951r.), a następnie P. Rusiecki (1 III 1951 r. - 31 VIII 1955 r.) i mgr H. Szulc (1 IX 1955 r. - 30 XI 1960 r.). Od 1 XII 1960 r. funkcję dyrektora sprawował mgr Henryk Grecki. W szkole przybywało uczniów i oddziałów. Zaczęto powoływać zastępców dyrektora szkoły. Zajmowali się oni wnikliwymi problemami wychowawczymi. Od 1 IX 1961 r. zmniejszono również ilość oddziałów klas podstawowych. 4 III 1962 r. Przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ul. Gdańskiej 57 (zdjęcie). Został on wzniesiony w ramach akcji budowy Szkół Tysiąclecia. Dostosowany do potrzeb szkoły wraz z nowym internatem (zdjęcie) (1969 r.) stał się funkcjonalnym obiektem oświatowym.

Szkoła otrzymała sztandar i imię Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej. W roku szkolnym 1966/67 wydzielono z Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego oddziały szkoły średniej i utworzono samodzielne Państwowe Liceum Ogólnokształcące, a w 1976 r. powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, który istnieje do dziś i kształci młodzież w szkole dziennej, wieczorowej i słuchaczy Studium Pomaturalnego. Dyrektorem szkoły w 1991 r. został Roman Felskowski, a w 1996 r. mgr Antoni Kaszczuk. W ostatnich latach następuje wzrost ilości młodzieży, przybywa oddziałów oraz zadań dydaktycznych i wychowawczych. Do realizacji tych zadań powołano dwu nowych zastępców dyrektora: w 1991 r. mgr Irenę Rolbiecką i w 1998 r. mgr Sławomira Badziąga.  W grudniu 2013 r. mgr Antoni Kaszczuk przeszedł na emeryturę, a konkurs na dyrektora szkoły wygrał mgr Edward Mazur. mgr Joanna Pilipczuk oraz mgr Sławomir Badziąg pełnią funkcję zastępców dyrektora.

Przy szkole zawsze działał internat. Od 1969 r. mieści się on w nowym budynku i skupia uczniów wszystkich bytowskich szkół.

Zasadniczym celem Liceum jest przygotowanie młodzieży do studiów wyższych. W okresie ponad sześciedzięciu lat istnienia szkołę ukończyło 4000 absolwentów (lista absolwentów). Zdecydowana większość z nich została przyjęta na studia wyższe, inni na policealne. Niektórzy studiowali na uczelniach zagranicznych. Zajmują oni czołowe miejsca w administracji, oświacie, służbie zdrowia, życiu społeczno-gospodarczym, sportowym i religijnym Ziemi Bytowskiej. W kraju lub za granicą odbywają się zjazdy absolwentów świadczące o ich przywiązaniu do szkoły i nauczycieli.