Encyklopedia


I LO w Bytowie

Ostatnia aktualizacja: 05/01/2013, 17:19, przez: Ryszard Knop | Znalazłeś błąd? | Drukuj ten artykuł

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

    Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) - prawo szkolne (część statutu szkoły), w którym określone są zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen.

    Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6.System oceniania w bytowskim liceum ogólnokształcącym spełnia wszystkie wymogi MENiS, ale znacznie różni się od systemu oceniania w innych bytowskich szkołach; każdy rok szkolny podzielony jest standardowo na II semestry( I trwa od pierwszego września do ferii zimowych, II obejmuje czas pomiędzy końcem ferii zimowych a wakacjami);

    Ocena śródroczna pełni wyłącznie funkcję informacyjną, ponieważ na ocenę końcową uzyskiwaną na zakończenie roku szkolnego mają wpływ wszystkie oceny otrzymane w ciągu danego roku szkolnego z danego przedmiotu; uczeń otrzymuje promocję do klasy następnej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne wyższe od oceny niedostatecznej.

    W szkole funkcjonuje punktowy system oceniania: każda ocena zaznaczona w dzienniku na czerwono przeliczana jest w skali 1:1,5, natomiast pozostałe w skali 1:1; suma maksymalnych ilości punktów daje maksymalną ich liczbę możliwą do zdobycia w całym roku szkolnym, stanowi to jednocześnie górny pułap punktowy służący do określania progów procentowych dla poszczególnych ocen; aby policzyć soją ocenę należy policzyć średnią arytmetyczną ocen z całego roku szkolnego, uwzględniając skalę ocen, a następnie średnią pomnożyć razy 100%. Progi procentowe wyglądają następująco:

 •     powyżej 100% - celujący
 •     90% - 100% - bardzo dobry
 •     70% - 90% - dobry
 •     50% - 70% - dostateczny
 •     35% - 50% - dopuszczający
 •     0% - 35% - niedostateczny

    Oceny z poszczególnych przedmiotów nie mają wpływu na ocenę z zachowania; ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię samorządu klasowego, ocenianego ucznia, uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły; w bytowskim ogólniaku skala ocen z zachowania wygląda następująco (od najwyższego do najniższego stopnia):

 •     Wzorowe
 •     Bardzo Dobre
 •     Dobre
 •     Poprawne
 •     Nieodpowiednie
 •     Naganne